Fanpage
e-pokoik
gdzie przenocować
udane noclegi
baza urlopowa
Zapomiałeś hasła?Kliknij!

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 01.08.2011 r. zwany dalej Regulaminem.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny wolnepokojeonline.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu, korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.


Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.


Rozdział 1


Postanowienia ogólne§ 1


Charakter i cele witryny wolnepokojeonline.pl1. Witryna wolnepokojeonline.pl jest internetowym Serwisem ogłoszeń mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i za granicą.
Administratorem Serwisu jest firma Skalnet Usługi Informatyczne przy Akademickim Inkubatororze Przedsiębiorczości (zwana dalej Administratorem), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 68, NIP 524-24-95-143, strona www.skalnet.pl, e-mail biuro@skalnet.pl


2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z internetowego Serwisu ogłoszeń wolnepokojeonline.pl. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.


§ 2


Następujące pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby fizyczne korzystające z serwisu muszą mieć ukończone 18 lat.


2.Administrator - firma Skalnet Usługi Informatyczne przy Akademickim Inkubatororze Przedsiębiorczości


3. Serwis - internetowa baza ogłoszeń wolnepokojeonline.pl


Rozdział 2


Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia§ 3


Rejestracja użytkowników i ochrona danych, świadczone usługi1. Osoba, która pragnie dodać do bazy wolnepokojeonline.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.


2. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogłą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny wolnepokojeonline.pl są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.


3. Rejestrując się w witrynie wolnepokojeonline.pl:


- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,


- akceptujesz w pełni Regulamin korzystania z tej witryny,- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,


- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.


4. Zamawiając usługę, użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, jak również akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.


5. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.


6. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być bezpłatne lub płatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie, dostęp do danych Użytkownika, przeglądanie ogłoszeń, oraz dostęp do określonych przez Operatora treści Serwisu.
Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług. Usługami płatnymi jest wstawianie ogłoszeń. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności.


§ 4


Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich1. Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.


2. Serwis wolnepokojeonline.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie, a także możliwość modyfikacji, bądź usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyny.


3. W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę wolnepokojeonline.pl taką jaka jest.


4. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny wolnepokojeonline.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialnośc i własne ryzyko.


5. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:


- wydawca witryny wolnepokojeonline.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,


- wydawca witryny wolnepokojeonline.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta wolnepokojeonline.pl sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


6. W ogłoszeniach nie można oferować niczego, co narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich, a szczególnie pornografii i przemocy.


7. Informacje podane w ogłoszeniach służą umożliwieniu kontaktu pomiędzy ogłoszeniodawcą a kupującym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych danych niezgodnie z przeznaczeniem.


§ 5


Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów1. Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.


W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:


- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,


- nie może naruszać praw innych Użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierał lub usuwał jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,


- nie będziesz wykorzystywał mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam,


2. Rejestrując się w serwisie wolnepokojeonline.pl wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową od obsługi Serwisu, dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych jak również informacji reklamowych informujących o nowych serwisach będących własnością Firmy Skalnet Usługi Informatyczne przy Akademickim Inkubatororze Przedsiębiorczości i podejmowanych w ramach ich działalności działaniach.


3. Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu wolnepokojeonline.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.


§ 6


Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich1. Wydawca witryny wolnepokojeonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i teksty oraz inne materiały zamieszczane w Serwisie oraz za naruszenie praw autorskich do tych materiałów.


2. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie wolnepokojeonline.pl prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.


§ 7


Odsyłacze do innych witryn, ogłoszeń i reklamW witrynie wolnepokojeonline.pl mogą być publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny wolnepokojeonline.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.


Rozdział 3


Postępowanie reklamacyjne§ 8


1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis powinny być składane w formie e-mailowej lub pisemnej. W przypadku formy pisemnej korespondencje należy kierować na adres umieszczony w § 1.


2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.


Rozdział 4


Postanowienia końcowe§ 9


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku zmian obowiązującego Regulaminu, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem a Użytkownikiem.


3. Wszelkie uwagi i sugestie związane z Serwisem prosimy kierować na adres: wolnepokojeonline@gmail.com


4. Użytkownik rejestrujący się w bazie oraz podający swoje ogłoszenie potwierdza, iż przeczytał niniejszy regulamin i go akceptuje.